Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
8102 4264
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viairmelin irmelin
1580 fd2b 500

niightx:

到底是開放的    

Reposted fromabsolem absolem viairmelin irmelin
9342 766d
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viasadporn sadporn
0478 d0dd
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viairmelin irmelin
2222 218d
6113 b8b7
Reposted frommisza misza viaradioactive radioactive
Stworzeni dla siebie zejdą się prędzej czy później.
Reposted fromcasas casas viaedgith edgith
jebie mnie, jak sobie to wszystko tłumaczysz.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaedgith edgith
Największe tchórzostwo mężczyzny, to rozbudzić miłość w kobiecie, nie mając zamiaru jej kochać.
— Bob Marley
Reposted fromsubiektywne subiektywne viaedgith edgith
3362 96bf
Reposted fromsoniarosiak soniarosiak viamorelight morelight
I jak to bywa z ludźmi, którzy wcześnie dojrzewają, nie umieli dorosnąć.
— Haruki Murakami, "Kafka nad morzem".
Reposted fromharridan harridan viamorelight morelight
6052 e474
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viamorelight morelight
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl