Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
No a aromat kawy… aromat kawy jest dla wnętrza tym, czym perfumy dla kobiety.
— Joanna Chmielewska
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
przez żarty mówi się wiele prawdy
Reposted fromkarr4mba karr4mba viairmelin irmelin
Reposted fromjasminum jasminum viasadporn sadporn
Zawsze jak wychodzę na miasto to się dziwie, że ludzie mnie lubią.
— Małgorzata Halber - Najgorszy człowiek na świecie
Reposted fromrawwwr rawwwr viacytaty cytaty
7887 708e
6984 4cd8
Reposted fromtoadboy toadboy viasadporn sadporn
9415 ca5c
Reposted fromspecific-humor specific-humor viairmelin irmelin
8102 4264
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin
Lubię samotność, ale czasami mnie ona męczy
wtedy szukam ludzi, żeby znowu się do nich zniechęcić.
— barbara rosiek
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viairmelin irmelin

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viairmelin irmelin
1580 fd2b 500

niightx:

到底是開放的    

Reposted fromabsolem absolem viairmelin irmelin
9342 766d
Moim zdaniem to niczego nie jestem pewien, jednak widok gwiazd sprawia, iż zaczynam marzyć.
— Vincent van Gogh
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viairmelin irmelin


I love when man does that. 
Reposted fromcaraseen caraseen viasadporn sadporn
0478 d0dd
Nie byłeś w moim typie, dopóki przez przypadek nie spojrzałeś w moje oczy.
Reposted fromherside herside viairmelin irmelin
2222 218d
6113 b8b7
Reposted frommisza misza viaradioactive radioactive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl