Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viairmelin irmelin
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9474 d359 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajanealicejones janealicejones
Reposted fromconchiglia conchiglia viasadporn sadporn
5556 9b03 500
tram memes
Reposted fromshimapan shimapan viairmelin irmelin
0366 fa96
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viairmelin irmelin
5128 139c 500
Potrafię się przywiązać nawet do ulubionej poduszki, a ktoś mi mówi, żebym nie rozpaczała, kiedy odchodzi mój ulubiony człowiek.
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
Pomyliłem się. To nie do wiary, nie to, że się pomyliłem, ale że mogłem się pomylić do tego stopnia.
— W. Faulkner
Reposted fromlambadada lambadada viajanealicejones janealicejones

Złość, żal i zazdrość nie zmienią innych, zmienią Ciebie.

— Shannon L. Adler
Reposted frommefir mefir viamoai moai
Od kiedy pamiętam, obiecuję sobie, że jutro będzie inne od wczoraj, przyszły tydzień odmienny od minionego, od kiedy pamiętam, moje dzisiaj ma być zawsze cezurą pomiędzy starym a nowym życiem, od kiedy pamiętam, codziennie usiłuję coś zmienić i teraz.
— Jerzy Pilch "Tysiąc spokojnych miast"
2163 2881 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
Czasem ktoś wywoła w tobie chęć opowiedzenia czegoś, a potem tego żałujesz.
— Mirjam Mous
Reposted frominpassing inpassing viairmelin irmelin
2436 5473 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viairmelin irmelin
8346 ab73 500
Reposted fromflesz flesz viasztukamatorka sztukamatorka
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viamoai moai
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl