Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Mężczyzna kocha się tak, jak jeździ samochodem. Jeśli dobrze, szybko, płynnie i bezpiecznie, można z nim iść do łóżka. 
— Hanna Bakuła, "Gala"
Reposted frommartinif16 martinif16 viasztukamatorka sztukamatorka
Lubię z Tobą tańczyć, lubię Cię w sypialni. Lubię patrzeć w gwiazdy, lubię tracić hajsy. Lubię pić szampana 
— lubisz być pijana.
Reposted fromorchis orchis viasztukamatorka sztukamatorka
8255 c2de 500
4343 1e52 500
Reposted frombrumous brumous viajanealicejones janealicejones
4393 e9bf
Reposted fromnoirceur noirceur viairmelin irmelin
Ból zanika... Chyba że go karmisz.
— Once upon a time
Reposted frompensieve pensieve viairmelin irmelin
 Chciałem się pozbierać, ale rozsypywałem się w takich miejscach, do których nie chcę wracać
— Maks Somow
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viairmelin irmelin
Jeśli nie potrafisz wykorzystać minuty, to zmarnujesz i godzinę, i cały dzień, i całe życie.
Mnie o uczuciach trzeba zapewniać, utwierdzać, dowartościowywać. Bo ja wątpię, nie wierzę, uciekam. Taką niepewną osobą jestem.
— (via zyjee-cicho-krwawiac)
Reposted fromblutelf blutelf viasztukamatorka sztukamatorka
Są rzeczy, których kobieta nie chce się domyślać.
— usłyszane
Reposted fromzapominanie zapominanie viairmelin irmelin
9207 92b3 500
Reposted fromparrtyzant parrtyzant viairmelin irmelin
- Problem tkwi nie w rzeczywistości, a w twoim umyśle, człowieku. Odpręż no się. Nie ma żadnego problemu. Ty jesteś problemem. Nic nie usprawiedliwia negatywnych uczuć.
— Małgorzata Musierowicz, "Noelka"
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
9474 d359 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viajanealicejones janealicejones
Reposted fromconchiglia conchiglia viasadporn sadporn
5556 9b03 500
tram memes
Reposted fromshimapan shimapan viairmelin irmelin
0366 fa96
Reposted fromBoomGifs BoomGifs viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl